Tháng 6 là thời gian để chúng ta chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè và làm mới lại bản thân sau kỳ học tập căng thẳng, tuy nhiên tháng 6 cũng là dịp để ta tìm kiếm những hướng đi, những kiến thức mới cho con đường tương lai.

Những khóa học trực tuyến miễn phí tốt nhất của tháng 6/2016 đã chính thức bắt đầu:

Marketing

Marketing Analytics: Marketing Measurement Strategy / June 7 / University of California-Berkeley
Positioning: What You Need For A Successful Marketing Strategy / June / IE Business School
Marketing: Understanding Your Customers / June / IESE Business School
Corporate Strategy / June / University of Illinois

Leadership

Coaching Conversations / June / U.C.-Davis
The Three Pillar Model for Business Decisions: Strategy, Law & Ethics / June 1 / University of Michigan
Introduction to the Nonprofit Sector, Nonprofit Organizations, Nonprofit Leadership and Governance / June 6 / State University of New York
Leadership Through Social Influence / May 30 / Northwestern University
New Models Of Business In Society / June 6 / University of Virginia
International Business 1 / June 6 / University of Virginia

Finance and operations

Accounting for Business Decision Making: Measurement and Operational Decisions / June / University of Illinois
Operations Management / June 1 / University of Illinois
Computational Investing, Part I / June 6 / Georgia Tech

Project management/entrepreneurship

Fundamentals of Six Sigma: Quality Engineering and Management / June 15 / echnische Universität
Creating and Developing a Tech Startup / June 6 / École Polytechnique and HEC Paris
Leadership Through Design Innovation / June 6 / Northwestern University
(Theo Businessinsider/ Sinhvienusa.org chuyển ngữ)
Xem bài gốc tại đây

 
Top